ผู้ประสานงานโครงการวิจัย

ชื่อ นามสกุล : นางสาวกิตติยา สังข์เครืออยู่

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการและบัญชี

ปฏิบัติงานด้าน : การวิจัย

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968646

E-mail : namkittiya36@gmail.com


ชื่อ นามสกุล : นางสาวจรรยพร นพนรินทร์

ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานโครงการ

ปฏิบัติงานด้าน : การบริการวิชาการ

เบอร์โทรศัพท์ :  055-968646

E-mail : Janyaphornn56@email.nu.ac.th